Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument (w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) może odstąpić od umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr. 1 do Regulaminu) lub też na samodzielnie sformułowanym oświadczeniu.
 3. Termin 14 dni liczy się od dnia, w którym Towar został dostarczony do Klienta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usługi - od daty jej zawarcia. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta jest zobowiązany przesłać potwierdzenie o otrzymaniu niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej konsumenta.  
 5. Wskazane w tym paragrafie prawo, dotyczy sprzedaży konsumenckiej, co oznacza, iż stosuje się wyłącznie w przypadku sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą i nie będąca Przedsiębiorcą.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, nie ma możliwości dokonania zwrotu w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym, nieotwartym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, przez wzgląd na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, a opakowanie zostało otwarte już po dostarczeniu towaru,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, w przypadku, gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a Klient przed rozpoczęciem świadczenia usługi został poinformowany, że w sytuacji zrealizowania świadczenia przez Sprzedawcę utraci On prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której cena za towar lub wynagrodzenie za usługę jest zależne od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli a które mogą wystąpić przed upływem terminu prawa do odstąpienia od Umowy,
  6. dotyczącej sprzedaży rzeczy, które po dostarczeniu do Klienta, z uwagi na swój charakter, pozostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, a ich cena została uzgodniona podczas zawierania umowy sprzedaży, a ich dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a przedmiot świadczenia ulega ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a dokładnie w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.
 2. Zwracany w tym trybie towar przez Klienta nie będącego Przedsiębiorcą (Konsument), zostanie przyjęty bez konsekwencji dla Klienta, tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania (nalepki bezpieczeństwa w stanie nienaruszonym), świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Biorąc pod uwagę odszkodowawczy charakter odpowiedzialności Klienta, w tym Konsumenta wynikający z przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta z zw. z art. 471 k.c, Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie towaru i inne ubytki zmniejszające w jakikolwiek sposób jego wartość lub przydatność do użytku. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub innego ubytku zmniejszającego w jakikolwiek sposób wartość lub przydatność do użytku towaru, Klient zapłaci na rzecz Sprzedawcy karę umowną w wysokości 70% wartości towaru zamówionego przez Klienta (w celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że akceptacja Regulaminu potwierdza zgodę na stosowanie kary umownej w rozumieniu przepisu art. 483 k.c.). W przypadku, gdy szkoda Sprzedawcy przekracza wartość umówionej kary umownej, Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość umówionej kary umownej. Brak jakiejkolwiek informacji ze strony Klienta zgodnie z postanowieniami §10 ust. 8 i 9 Regulaminu, uprawdopodabnia, że to Klient uszkodził, zniszczył czy w inny sposób spowodował zmniejszenie przydatności do użytku towaru.
 3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Przekroczenie tego terminu może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 2.
 4. Klient, nie będący Przedsiębiorcą (Konsument), do przesyłki zwrotnej powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia jego kompletności. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 powyżej, po otrzymaniu towaru, Sklep niezwłocznie dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Niezależnie od powyższego, Klient wyraża zgodę w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 25.05.2016r. Nr 710) na stosowanie faktur elektronicznych. Tym samym Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany przez siebie mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument może otrzymać od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię) drogą elektroniczną. Wówczas Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Sprzedawcy.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przesyłki.
 9. Klient (Konsument) ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu -wysyłki - Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 10. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców.